Membrii CCSCA

Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC

Conf. univ. dr. Sorin LERESCU

Conf. univ. dr. Maia CIOBANU

Conf. univ. dr. Viorel CREŢU

Conf. univ. dr. Crinuţa POPESCU

Conf. univ. dr. Fernanda ROMILA

Lector univ. dr. Otilia POP MICULI

Lector univ. dr. Luminiţa GUŢANU STOIAN

Lector univ. dr. Ana Maria PUIU

Lector univ. dr. Aurel MURARU